December

23Dec2021
Завод за јавно здравље Пирот је проследио нашој установи следећи допис Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” у вези са изменом поступања у случају потврђеног случаја COVID-19 код деце у предшколским установама.

[…]

13Dec2021

Визија

 

Целовит развој детета,

подршка  добробити детета

кроз смислене односе које гради са вршњацима,

одраслима и физичким окружењем

и оснаживање активног учешћа детета

у заједници вршњака и одраслих

Мисија

Установа у којој се остварује добробит за децу кроз односе који се развијају

са физичким окружењем, вршњацима и одраслима.

 

Вредности које негујемо

-Вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју,

-Значај игре на овом узрасту,

-Значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој,

-Професионална улога васпитно-образовног особља у развијању рефлексне праксе и квалитетног реалног програма кроз примену културе и структуре вртића,

-Повезивање са породицом и локалном заједницом и значај њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања.

13Dec2021

Циљеви предшколског васпитања и образовања су :

 1. Подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања  о себи, другим људима и свету
 2. Подршка васпитној функцији породице
 3. Подршка даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу
 4. Подршка развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва  и његов напредак.

Принципи прешколског вапистања и образовања су:

  1. Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола,  социјалне, културне, етичке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа, сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са Законом
  2. Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности.
  3. Отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима система образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом,
  4. Аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности,
  5. Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности  у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност  за педагошке иницијативе.
13Dec2021

Основна делатност Предшколске установе ”Чика Јова Змај”, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, је васпитање и образовање деце предшколског узраста, узраста од шест месеци до поласка у основну школу.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са Законом.

9Dec2021

 Пирот је 09.12.2021. године посетио новогодишњи караван Фондације “Новак Ђоковић”, на челу са директорком Јеленом Ђоковић. На градском тргу представници Фондације, су деци ПУ “Чика Јова Змај” поделили 20-ак персоналозованих пакетића. […]