November

2Nov2018

На основу члана 50.ЗЈН наручилац  – Град Пирот је на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме неопходне радње у поступку, овластио ПУ “Чика Јова Змај” Пирот да у његово име и за његов рачун спроведе поступак предметне јавне набавке и закључи уговор за најповољнијим понуђачем.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

 

Oдговор на постављено питање

Прва измењена конкурсна документација

Друга измењена конкурсна документација

Oдговор на постављено питање

Одговор на постављено питање

Одговор на постављено питање

 

Odluka o dodeli ugovora 1-3-54