2020

20Nov2020

Град Пирот сваке године, у оквиру локалне кампање за безбедност саобраћаја, организује едукативне радионице за најмлађе учеснике у саобраћају. Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом COVID -19, ове године радионице су  реализоване у другачијем облику. […]

19Nov2020

У оквиру ENV~net пројекта који је подржан од стране EУ у Србији, 19. 11. 2020. год. одржана је завршна конференција на тему климатске промене, са посебним освртом на Циљ 13 ~ Акција за климу. […]

17Nov2020

 

Основе програма предшколског васпитања и образовања

 

Концепција Основа Програма – Године узлета

 

Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије и истрајности овладава и развија сложене концепте од којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је предшколски узраст. (од рођења до поласка у школу)

Концепцијом основа програма афирмише се:

 • Вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој
 • Професија васпитача као јединствена професија у односу на све друге, етичка и рефлексивна по својој суштини, која се заснива на особним компетенцијама
 • Јединствена професионална улога стручних сарадника у развијању рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића
 • Повезивање са локалном заједницом и породицом и значај њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања

Циљеви Основа програма:

 • Да сва деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имају једнаке могућности за учење и развој
 • Да учешћем у програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и уважавања, блискости и пријатељства
 • Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење као што су отвореност, радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност, поверење у себе, позитивна личност и социјални идентитет
 • Да деца учешћем у програмима имају прилике да упознају, истражују, преиспитују различита подручја људског сазнања и делања, различите продукте културе и начина грађења и изражавања значења
 • Да породице имају могућности и прилике да бирају, активно учествују у васпитању и образовању своје деце, да освесте своје потребе и капацитете и развијају родитељске компетенције
 • Да васпитачи, сестре – васпитачи, стручни сарадници и сарадници, стручњаци из различитих области имају прилику да испоље своју креативност, професионалност као и практично заступање интереса деце и породица
 • Да дечји вртић и друга окружења у локалној заједници постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу смисла, кроз дијалог и узајамну подршку
 • Да се сви који се баве предшколским васпитањем и образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз истраживања и узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и образовања

Игра је за дете стваралачка прерада стварности и чин замишљања искуства. Игра је машта у акцији и форма истраживања. У игри се активирају сви потенцијали детета. Она је увек добровољна, договорена између учесника игре, одређена је игровним правилима и сама себи је циљ.

Најважнији аспекти у Основама програма:

Квалитет односа

Дете остварује добробит кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања и представљају покретаче његовог развоја и учења.

Значај простора

Простор постаје инспиративно и провокативно оркужење у којем се деца играју, истражују, сарађују и уче. Он је неодољив део програмске концепције и због тога васпитач треба да посвећује пажњу његовом сталном развијању, обогаћивању и осмишљавању.

Учење кроз истраживање и игру

У односима са васпитачима и вршњацима кроз игру и животне ситуације, дете се подстиче да истражује, промишља, испробава, пита и активно учествује у свом учењу и развоју.

Сарадња породице и локалне заједнице

Сарадња са породицом се заснива на узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверења, дијалога и сарадње. Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси у активностима заједничког интереса.

ЗАСНОВАНОСТ ТЕМЕ-ПРОЈЕКТА НА ПРИНЦИПИМА РАЗВИЈАЊА РЕАЛНОГ ПРОГРАМА

 1. Принцип усмерености на односе
 2. Принцип животности
 3. Принцип интегрисаности
 4. Принцип аутентичности
 5. Принцип ангажованости
 6. Принцип партнерства

 

ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП У РАДУ СА ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ

 

Метод рада на којем се учење остварује истраживањем и радом на теми коју су изабрали и коју воде деца заједно са васпитачем.

Деца истражују на одређену тему дужи временски период.

Учење се заснива на интегрисаном приступу-различите ситуације учења прожете су садржајима из различитих области.

Деца праве сопствене планове уз помоћ васпитача на основу питања или проблема који треба истражити. Планови садрже и посету у окружењу или разговор са стручњацима из одређене области везане за тему пројекта.

Извори за одговоре на питања-књиге, деца планирају  питања за разговор са експертом, своја сазнања бележе цртањем.

Планира се укључивање родитеља и ЛЗ.

Интеракција деце је видљива-утичу једна на другу размењују мишљења, упоређују, закључују.

Поставља се једно проблемско питање или више њих и деци се сугеришу истраживање и испитивање.

Ангажује се стручњак за дату тему који уводи нове информације и питања, подстиче истраживање и долажење до одговора.

Планира се један или више главних догађаја (активност, игра, представа, изложба…) који представља интеграцију стеченог искуства током развијања пројекта.

Еволуација, дискусија, постављање нових питања која опет могу да нас уведу у неки нови пројекат.

 

 

 

ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот

 1. Простор реалног ВО програма

Реални програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе.

Гради се кроз заједничко учешће свих учесника и обликује културом вртића, породице и локалне заједнице. Реални програм се обликује планским и промишљеним деловањем васпитача заснованом на концепцији Основа програма.

 1. Простор демократске и инклузивне праксе

Уважавање права све деце на образовање кроз инклузивну праксу у дечјем вртићу.

Уважава се родна, културна, здравствена и свака друга различитост. Развија осетљивост на дискриминацију (родну, културну, социјалну, националну…) и посебна пажња се посвећује укључивању деце из осетљивих група.

Уважавање права деце на активно учешће у образовању кроз усмереност на добробит детета и подршку његовим потенцијалима и активном учешћу у животу вртића. Партнерство са породицом препознавањем примарне улоге и важност родитеља и породице у васпитању на раним узрастима. Повезаност са локалном заједницом кроз различите начине учешћа деце у ЛЗ и учешћа ЛЗ у пракси вртића.

Остваривање права детета као грађанина кроз учешће у социјалном и културном животу заједнице.

 1. Простор континуираних промена, учења и развоја

Развијање односа међу васпитачима, стручним сарадницима и свим другим запосленима заснованих на поверењу, уважавању, размени и узајамној подршци.

Развијање рефлексивног приступа пракси кроз стално преиспитивање теоријских полазишта и сопствене праксе у дијалогу са колегама, породицом и децом. Професионално усавршавање  којим се практичари оспособљавају за истраживања и критичко преиспитивање у правцу развоја рефлексиве праксе. Повезивање са другим вртићима и институцијама образовања кроз заједничка истраживања.

 

Слика о детету

 

-Биће игре

-Креативно

-Посвећено учењу

-Компетентно и богато потенцијалима

-Активни учесник заједнице вршњака и одраслих

-Јединствено и целовито биће

 

Активности које су претходиле формирању Тима Ланетовог језгра промена

 

 

 

Доношењем новог правилника о Основама програма ПВО, наша Установа је једна од десет установа које су у обавези да примењују нове Основе програма, симболично назване – Године узлета од септембра 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а организовало је пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ као подршку имплементацији Основа програма. Подршку чине: обука, онлајн обука, менторство, узајамно учење и хоризонтална размена, подршка у виду приручника, водича, онлајн материјала.

Шездесет васпитача, медицинских сестара – васпитача и стручних сарадника прошли су основну обуку и почели са изградњом стручног језгра промена на нивоу Установе.

 1. и 27.10.2019. одржана је дводневна обука за примену нових Основа програма ПВО, концепција Основа програма – Године узлета са следећим садржајем:
 • Структура Основа програма
 • Положај детета у Основама програма
 • Слика о детету
 • Какав вртић хоћемо
 • Какво ПВО желимо
 • Циљеви Основа програма
 • Подршка добробити детета
 • Односи у в-о процесу
 • Вртић и заједница
 • Вртић и породица
 1. и 24.11. 2019 дводневна обука одржана са следећим садржајем: вршњачка заједница, простор као трећи васпитач, принцип развијања реалног програма, стратегије васпитача у развијању реалног програма, планирање кроз тему – пројекат, развијање теме – пројекта, план васпитача, заједничко развијање, документовање

04.12.2019. организована је онлајн обука са следећим садржајем:

 • Подручје рада васпитача
 • Заједничко развијање програма
 • Документовање

 

 

Тим Ланетовог језгра промена

 

Дечји вртић „Лане“ је одабран за језгро промена након одржаног семинара и онлајн обуке за примену нових Основа програма ПВО – Концепција Основа програма Година узлета. Језгро промена ДВ „Лане“ чине десет васпитних група целодневног боравка и две васпитне групе скраћеног боравка. Тим Ланетовог језгра промена чине стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре – васпитачи. У уређењу простора имали смо велику подршку ментора Марије Старчевић и Миљана Миљковића који су нас упознали са значајем простора, неопходним материјалима, средствима, важним променама у простору радних соба, заједничких простора вртића и дворишта.

 

Прва менторска подршка 04.12.2019. – формирање Тима Ланетовог језгра промена

Друга менторска подршка 29.01.2020. – промена у простору радне собе и заједничким просторијама

Трећа менторска подршка 26.02.2020. – промене у заједничким просторима

Четврта менторска подршка 10.03.2020. – посета ментора и представника из Министарства просвете и УНИЦЕФ-а (Ана Марија Ћуковић) – план ширења мреже

28.08.2020. Долазак проф. Др. Живке Крњаје и Др. Лидије Мишкељин у вртић „Лане“ који је језгро промене праксе у складу са Основама програма

08.09.2020. Пета менторска подршка Тиму Ланетовог језгра промена

 

Промене у заједничким просторима – хол ДВ „Лане“

 

 

Двориште вртића „Лане“

Сарадња са родитељима и ЛЗ

 

 

 

 

 

 

 

Додела захвалница

 

 

Захвалност родитељима донаторима:

 1. Саша Алексов, мајстор Цуле (намештај од палета)
 2. Антић Љубиша и Даница, Предузеће SOCCI ДОО Пирот
 3. Вања Ћирић, Creative OGI’s workshop

Захвалност локалној заједници:

 1. Миодраг Стојановић, грађевинско стовариште Стојановић
 2. Директор Бобан Толић, ЈП Комуналац
 3. Ненад Ђорђевић, Спортски центар Пирот
 4. Маринковић Срђан, фирма Син-ком Пирот
 5. Миодраг и Нела Златковић, Елвока ДОО Пирот
 6. Привредно друштво Друмови А&Д ДОО Пирот
 7. Бојан Ђорђевић, стаклорезачка радња Glass Express Пирот
 8. Марко Петровић, Photo Studio Glamour

Захвални смо свима на стварању инспиративних простора по мери сваког детета и на остваривању идеја у уређењу дворишта вртића „Лане“.

 

Припремила Весна Тошић, васпитач члан Тима Ланетовог језгра промена

 

 

 

 

 

 

 

6Oct2020

Поводом почетка обележавања Дечје недеље, малишани из Предшколске установе ”Чика Јова Змај” били су на пријему, заједно са в.д. директорком Предшколске установе Оливером Вуковојац као и основцима из пиротских школа, код градоначелника Пирота мр Владана Васића. Реч је о традиционалном пријему, а тим поводом, малишани из наше установе су градоначелнику уручили оригиналан поклон. […]

5Oct2020

Програм активности Дечје недеље у ПУ „Чика Јова Змај“

од 05.10.2020. до 11.10.2020. године.

Мото Дечје недеље:

“ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!”

Предлог активности:

Понедељак, 05.10.2020.

Активности на нивоу васпитних група о правима детета.

Промоција Буквара дечјих права и Дечје недеље.

Активности на подстицању дечјег самопоштовања.

Активности на стварању позитивних система вредности. Акценат на солидарности и сарадњи.

10:00h – Дружење деце са градоначелником. Пријем деце код градоначелника. – Вртић „Лане“.

Уторак, 06.10.2020.

Промоција здравих животних навика, и игре на отвореном.

Игре и активности деце на отвореном.

Игре у пару и кооперативне игре: тенис, стони тенис, багминтон, «Друг са другом»…

Среда, 07.10.2020.

Екологија и заштита животне средине.

Еколошке активности у радном простору, холу и дворишту вртића.

«Еко чувари природе» – чишћење дворишта вртића.

«Еколошки маскенбал»

Сађење садница: дрвећа, цвећа, лековитог, зачинског, украсног биља, жбуња….

11:00h “Еколошки чувари“ – Еко химна, поруке и стихови, сађење саднице… – активности деце старије васпитне групе – Вртић „Невен“, васпитач Ана Игњатовић.

Праћење раста, напредовања и брига за биљни свет.

Животиње су наши пријатељи – брига о кућним љубимцима.

Рециклажа.

Компостирање…

Четвртак, 08.10.2020.

«Знање је моћ» – промовисање знања, образовања и културе – значај културних установа, библиотеке, музеја, школа…

Хуманитарне акције.

«Друг – другу» – хуманитарна акција.

«Поклон тајном другу» – ликовне, стваралачке креативне радионице

«Добром другу» – поклон честитке.

«Плес другарства» – музичко плесне активности.

10:00h Ликовне стваралачке игре и активности деце на отвореном. (Дружење деце «Првомајског цвета» са директорком и стручним сарадницима вртића.)

Петак, 09.10.2020.

Креативне радионице у различитим сферама дечјег стваралаштва.

Ликовно, музичко, говорно, драмско стваралаштво, плес и фолклор. – Организовати према могућностима на отвореним просторима. (Цртање кредама у боји на бетону и асфалту, плес на трави, драмска игра међу дрвећем…)

Изложбе дечјих радова у двориштима вртића.

На ликовни конкурс «Подељена срећа, два пута је већа!» (Друштво Пријатељи деце Пирот) учествоваће ликовни радови деце из Вртића «Бамби».

10:00 h Додела награда деци, Вртић „Бамби“.

Предшколска установа

Чика Јова Змај“ Пироте

1Oct2020

Поштовани родитељи

У ПУ „Чика Jова Змај“ раде стручни сарадници: педагог, логопед и сарадник за физичко васпитање. Свој рад организујемо у шест објеката у граду и сеоским насељима у којима раде васпитне групе предшколске деце. У оквиру нашег рада заступљено је више различитих области а једна од њих је и саветодавни рад са родитељима који би желели да се консултују са неким од стручних сарадника. Због боље организације индивидуалног саветодавног рада и веће ефикасности у раду, саветодавни рад је планиран уторком од 10,00 до 13,00 часова. Можете се обратити лично или телефоном. Том приликом заједно се договарамо о даљој сарадњи.

Овакав начин заказивања нам омогућује боље планирање послова, времена за разговор са родитељима, припрему за разговор и уколико је то потребно, праћење детета у групи пре разговора.

Педагог – телефон: 062 802 63 23

Логопед – телефон: 062 802 63 25

ПУ „Чика Јова Змај“

Тим стручних сарадника

1Oct2020

Обавештавамо заинтересоване родитеље да су капацитети Установе из редовног уписа попуњени. Због попуњености капацитета Установе, ванредног уписа за целодневни боравак деце неће бити.
[…]