Електрична енергија за потпуно снабдевање број 2/2019