Преузимање и збрињавање отпадног муља од мазута и чишћење контаминиране амбалаже (цистерне) број 13/2019