Електрична енергија за потпуно снабдевање бр.1/2020