Конкурсна документација за јавну набавку добара бр.11/2015-1.1.6.