Органи управљања, Стручни активи и Тимови

Органи управљања

 

Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника – по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Педагошки колегијум чине: председник васпитно-образовног већа, директор ПУ, стручни сарадници, председници стручних актива и координатори стручних тимова.

Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадници и сарадници. Радом већа координира директор Установе.

 

                                                                               Стручни активи

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници стручних сарадника, васпитача, и медицинских сестара, локалне самоуправе и Савета родитеља. Стручни актив за развојно планирање ради према свом плану и програму са основним циљем да се прати и евалуира реализација постављених развојних задатака и циљева на унапређењу квалитета установе. Бави се развијањем мисије и визије које покрећу развој установе, првенствено стављајући акценат на приоритете постављене Развојним планом.

Актив за развој припремног предшколског програма чине представници васпитача и стручних сарадника. На основу разматрања општих основа и основа за развој Припремног Предшколског Програма, актив се бави разматрањем општих циљева и задатака васпитања и образовања, планирањем активности реализације Припремног Предшколског Програма васпитача, сарадњом са стручним органима установе и локалне заједнице.

Стручни актив за развој предшколског програма формиран је у складу са новим основама програма. Актив има осам чланова, представника стручне службе и васпитача.

Стручни актив медицинских сестара-васпитача чине све медицинске сестре-васпитачи у установи. Циљ актива је професионално напредовање и стално стручно усавршавање медицинских сестара-васпитача.

                                                      

                                                                                    Тимови

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине директор као координатор тима, стручни сарадници, представници васпитача, Савета родитеља и локалне самоуправе. Тим изађује План за унапређење квалитета рада установе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада.

Тим за израду пројеката је формиран јануара 2019.године. У току свог рада Тим је реализовао много пројеката, припрема и ради на новим пројектима  којима ће поспешити услове за рад и боравак деце.

Тим за самовредновање је први пут формиран децембра 2009.године, те се може раћи да је то година почетка спровођења процеса самовредновања у нашој Установи. Самовредновање квалитета рада установе је процена коју спроводи установа на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе, прописаних Правилником. То је континуирани процес који се спроводи систематски и транспарентно унутар установе.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањапланира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима. Стални састав тима чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда васпитача, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Стручни тим за инклузивно образовање чине стручни сарадници, васпитачи и педагошки асистент. Програм инклузивног образовања у нашој Установи има за циљ да дугорочно унапреди рад са децом тако што негује приступ орјентисаности на дете, прихватање различитости и право све деце да се развијају, уче и напредују. Тим тежи изградњи, не само толеранције, већ и стварног уважавања индивидуалних, друштвених, културно-специфичних и других разлика.

Тим за сарадњу са друштвеном средином и јавну и културну делатност     Задатак тима је да планира сарадњу са средином и јавном и културном делатношћу, планира и организује облике сарадње, води документацију о сарадњи са средином, израђује инструменте и самовреднује. Сарадња са друштвеном средином се реализује на три нивоа: на нивоу Установе, на нивоу објеката и на нивоу васпитних група.

Тим за сарадњу са породицом формиран је на Педагошком колегијуму, као посебан тим, који спроводи различите облике сарадње са породицом; до тада је био део Тима за развојно планирање. Носиоци реализације свих облика сарадње са породицом су директор, васпитачи и стручни сарадници.

Стручни тим за превентивну здравствену заштиту и исхрану

Основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у прешколској установи је подршка развијању здравих стилова живота код деце, здравствено-васпитни рад са родитељима у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце.

Тим Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији

Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији (Иницијатива) реализовали су ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Образовно културна заједница Рома „Романипен“, уз подршку Програма за рани развој Фондације за отворено друштво, Лондон и Фондације за отворено друштво, Србија. У нашој ПУ програм се реализовао у периоду од марта 2016. до децембра 2018. године.