„Године узлета“

Нова програмска концепција  Основа програма предшколског васпитања и образовања, „Године узлета“, у ПУ „Чика Јова Змај“, примењује се од 1. септембра 2019. године. Основе програма су основа за израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу установе, односно васпитне групе, као и развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању.

Овом концепцијом се афирмише вера у капацитет деце да активно учествују у свом учењу и развоју; значај игре; значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој. Наглашен је значај улоге и повезивања предшколског васпитања и образовања са локалном заједницом и породицом у пракси. Програм се заснива на цикличном процесу учења, преиспитивања властитих полазишта и уверења и мењања сопствене праксе.

     Дете је јединствено и целовито биће, компетентно и богато потенцијалима, активни је учесник заједнице вршњака и одраслих, посвећено учењу, радознало и истрајно, отворено и креативно у игри. У разумевању детета акценат се помера са питања индивидуалног развоја на питање друштвено-културне конструкције детињства и питање положаја детета као социјалног актера у датом контексту.  Дете се сагледава кроз богатство потенцијала, као компетентни учесник у сопственом учењу и живљењу, уз истицање значаја проактивизма и партиципације детета и сарадње у развијању заједничке праксе деце и одраслих.

  У предшколском периоду има највише отворених могућности, енергије, истрајности и ентузијазма, могућности за овладавање и развијање сложених капацитета од којих ће зависити будуће могућности детета, његова личност и успешност функционисања.

     Игра је доминантна пракса детета кроз коју гради односе, кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе; форма испољавања најзначајнијег стваралачког потенцијала људског бића.

   Вртић је простор реалног васпитно-образовног програма; место заједничког живљења кроз заједничко учешће; простор демократске и инклузивне праксе; као и простор рефлексивне праксе.

  Васпитно-образовне вредности и функција образовања огледају се у обезбеђивању самоактуелизације појединца и остваривања континуитета људске културе и друштвеног прогреса. Природа образовања темељи се на четири „стуба“: учења да се зна, учења да се буде, учења да се уме и учења да се живи заједно. Вредности и функције васпитања и образовања остварују се кроз целовито сагледавање васпитања и образовања; усмереност на дугорочне циљеве а не на краткорочне исходе и постигнућа; интегрисан приступ учењу и развоју; континуитет у образовању, и вредновање у функцији грађења квалитета програма усмереношћу на структурне и процесне димензије програма.