Циљеви и принципи предшколског васпитања

Циљеви предшколског васпитања и образовања су :

 1. Подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања  о себи, другим људима и свету
 2. Подршка васпитној функцији породице
 3. Подршка даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу
 4. Подршка развијању потенцијала детета као претпоставке за даљи развој друштва  и његов напредак.

Принципи прешколског вапистања и образовања су:

  1. Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола,  социјалне, културне, етичке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа, сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са Законом
  2. Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимање одговорности.
  3. Отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима система образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом,
  4. Аутентичност: целовит приступ детету, уважавање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности,
  5. Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности  у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност  за педагошке иницијативе.