Електрична енергија за потпуно снабдевање бр.2/2018