О нама

Делатност Установе

Основна делатност Установе су васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена заштита. Пратеће делатности су: исхрана, дневни одмор и спавање, корективни рад са децом која имају сметње у развоју, као и социјална заштита одређених категорија деце.

Делатност Установе се одвија према Општим основама предшколског програма које доноси Национални просветни савет. Да би рад са децом био прилагођен условима у којима наша Установа делује доносимо сопствени предшколски програм полазећи од Општих основа предшколског програма.

Опште основе предшколског програма подељене су на три међусобно повезане целине: Основе програма неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до три године, Основе програма васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и Припремни предшколски програм.

deca04

Циљеви Програма

 • Обезбеђивање безбедне и подстицајне средине;
 • Праћење и уважавање развојних потреба, могућности и интересовања деце;
 • Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 • Актуелизација рада тимова на нивоу Установе и боља организација;
 • Осмишљеније и организованије стручно усавршавање васпитно-образовног кадра у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и стручних сарадника;
 • Превенирање могућег злостављања и занемаривања деце и адекватно реаговање на уочавање истог.
 • Неговање индивидуализованог приступа у раду;
 • Тимски рад и партнерски однос на свим релацијама.
 • Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности и изградња сопственог система вредности који се темељи на различитости;

 

Један од задатака Установе је да помогне деци која први пут долазе да превазиђу тешкоће које проузрокује излазак из породичне средине и успоставе одговарајући социо-емоционални однос са вршњацима и одраслим особама. Посебну пажњу ћемо посветити периоду прилагођавања и применити одговарајуће адаптационе мере:

 • сусрет са родитељима новоуписане деце на целодневном боравку крајем јуна и упознавање родитеља са стручним материјалом који је припремила педагошко психолошка служба у Информатору за родитеље; програмом постепене адаптације, распоредом дневних активности у вртићу и процедурама…;
 • попуњавање упитника о детету;
 • претходно упознавање са дететом – заједничка игра у дворишту вртића;
 • стварање позитивне атмосфере код доласка и пријема детета – адекватно уређење простора, избор музике, играчака…;
 • флексибилност у пријему и постепено продужавање боравка у колективу.

Планирање васпитно-образовног рада је условљено бројним факторима а пре свега функцијом, структуром и организацијом вртића, расположивим ресурсима и сл. Сваки вртић се опредељује за модел рада у зависности од искуства и вредносних орјентација васпитача, њихових и преференција родитеља, просторних и других могућности вртића (опремљеност играчкама и дидактичким средствима), броја васпитних група, броја деце и модела организовања (целодневни, полудневни или комбиновани програми који се организују у вртићу).

 

Облици рада

            У оквиру своје делатности Установа планира следеће облике обухвата деце:

 • целодневни боравак деце узраста од 6 месеци до 6,5 година
 • припремни предшколски програм за децу узраста од 5,5 до 6,5 година у граду и сеоским насељима
 • скраћени боравак деце узраста од  3 до 5,5 година у граду
 • болничка група деце узраста од 3 до 10 година

 

Објекти

            Предшколски програм реализује се у шест објеката у граду:

 

 • “Лане” (целодневни, припремни и скраћени)
 • “Црвенкапа” (целодневни, припремни и скраћени)
 • “Невен” (целодневни, припремни)
 • “Првомајски цвет” (целодневни, припремни)
 • “Змај” (припремни предшколски програм)
 • “Бамби” (целодневни боравак)

 

Вртић и његово окружење

Основне карактеристике средине у којој се Установа налази:

Предшколска установа је упућена на природно и друштвено окружење у коме се налази. Ради интеграције деце у локалну заједницу и живот који их окружује, Предшколска установа је као отворени систем образовања и сама центар локалне заједнице. То значи да у њу долазе не само деца и родитељи, већ и други представници локалне заједнице, као што је и њена активност присутна на општој сцени.

Објекти Установе се налазе у различитим деловима града и различитом природном и друштвеном окружењу што значајно утиче на креирање и остваривање предшколског програма.

Актери са којима  наша Установа сарађује условљени су типом окружења, али најчешће се обраћамо: родитељима, основним школама, центрима локалне заједнице, Високој струковној школи за образовање васпитача, релевантним министарствима, домовима здравља, установама културе, рекреативним центрима, оближњим занатским центрима, осталим друштвеним институцијама који се налазе у окружењу (музеј, позориште, школа, амбуланта, општина…). Отвореност наше установе подразумева боравак других људи и деце у предшколском окружењу. То су: родитељи, волонтери, студенти, људи различитих професија…

Активност наше Установе постаје средство за повезивање више сектора који утичу на добробит деце: друштвене организације, пословни центри, финансијери и донатори, медији, стручна друштва, школе, здравствене установе, релегијске организације…

 

Вртић “Лане”

Налази се у улици Војводе Степе број 15. Наменски је грађен и има површину 1347м², а двориште 3271м².

 

Вртић “Бамби”

Налази се у улици Вука Пантелића број 8. Наменски је грађен, има површину од 400м² и површину дворишта 190м².

vrtic-bambi

Вртић “Змај”

Налази се у улици Ћирила и Методија број 12. Ненаменски је грађен, а зграда је наменски преуређена за припремни предшколски програм 1961. године. Површина објекта је 206 м², а дворишт 120м².

 

Вртић “Невен”

Налази се у улици Јована Скерлића број 21. Наменски је грађен за узраст деце припремног предшколског програма, а пренамењен је 1997. године за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта је 747,55 м², а површина дворишта 1030м².

 

Вртић “Првомајски цвет”

 

Налази се у улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак свих узраста, а пренамењен за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта 1783 м², са пространим двориштем.

Крајем 2019. године почело се са реконструкцијом и доградњом овог вртића за шта су преко 18 милиона динара обезбеђена из помоћи надлежног министарства и уз подршку Града Пирота.

 Вртић “Црвенкапа”

Налази се у улици Николе Пашића рој 82. Наменски је грађен, површина објекта 382м², површина дворишта 497м².

vrtic-crvenkapa

Title

Pellentesque est in quam convallis porttitor. Donec qua
Pellentesque est in quam convallis porttitor. Donec qua
Nunc et venenatis erat. In imperdiet, ante in dignissim
Ut pellentesque est in quam convallis porttitor. Donec
Pellentesque est in quam convallis porttitor. Donec qua
Ut pellentesque est in quam convallis porttitor. Donec
Aenean scelerisque metus interdum tortor laoreet, eget
Phasellus ac erat ut lorem vulputate molestie. Nunc et
Aenean scelerisque metus interdum tortor laoreet, eget
Fusce egestas blandit metus, at egestas erat dignissim