Category "Uncategorized"

7Sep2021

Налази се у Улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак деце свих узраста а пренамењен за целодневни и полудневни боравак.

Површина објекта најпре је била 1783 метара квадратних, са пространим двориштем. Крајем 2019. године почело се са реконструкцијом и доградњом овог вртића, за шта је из програма подршке надлежног министарства Граду Пироту обезбеђено преко 18 милиона динара.

Реновирањем су изграђене још две просторије површине 400 метара квадратних. Реновирани су у целости тоалети за децу и одрасле.

Вртић тренутно располаже са 14 радних соба у којима су смештене две јаслене групе, две млађе, једна млађа мешовита, једна средња мешовита, једна старија, једна ППП група, једна ППП група на целодневном боравку и две ППП групе полудневног боравка.

 

 

7Sep2021

 

Вртић ”Црвенкапа” налази се у Тијабари, у Улици Николе Пашића број 82. Наменски је грађен, површина објекта је 382 метра квадратна а дворишта 497 метара квадратна.

На целодневном боравку је пет васпитачких група и једна група скраћеног боравка.

Структура извршилаца је следећа:

-једна медицинска сестра – васпитач,

-девет васпитача,

-две помоћне раднике,

-једна сервирка,

-један домар који покрива два објекта.

 

 

 

 

7Sep2021

 

Налази се у Улици Вука Пантелића, број 8. Наменски је грађен, има површину од 400 метара квадратних и површину дворишта од 190 метара квадратних.  У ”Бамбију” се реализује целодневни боравак, једанаесточасовни програм за децу узраста од шест месеци до шест и по година. На другом спрату објекта налазе се и канцеларије педагошког асистента, стручног сарадника – педагога за физичку културу, стручног сарадника за јавне набавке и магационера – економа.

Налази се у центру града и добро је повезан са другим деловима града. У непосредној близини су врићи ”Лане” и ”Змај”, ОШ ”Вук Караџић”, Библиотека, Галерија ”Чедомир Крстић”, Дом културе, Народно позориште, Пошта, МУП, Момчилов град, градски парк, излетиште ”Барје”, Србијашуме…

 

7Sep2021

Налази се у Улици ”Ћирила и Методија”, број 12. Ненаменски је грађен, а зграда је наменски преуређена за предшколски програм 1961. године. Површина објекта је 206 метара квадратних, дворишта 120 метара квадратних. У ”Змају” се реализује припремни предшколски програм, за децу узраста од пет и по до шест и по година у целодневном, једанаесточасовном програму и полудневном, четворочасовном програму.

У непосредној близини је Висока школа струковних студија за образовање васпитача и спортски терени ове школе, основне школе ”Вук Караџић”, ”8. септембар”, Школа ”Младост”, Пазарска црква, Затворени базен, спортски центар Гимназије, Кеј, Омладински стадион, Историјски архив, Народна библиотека, Галерија, Дом културе…

 

 

7Sep2021

Налази се у центру града,  у Улици Војводе Степе 15. Заузима површину од 1397 метара квадратних док је површина дворишта 3271 метар квадратни. У вртићу се реализује целодневни боравак, једанаесточасовни програм (за децу од шест месеци до пет и по година), припремни предшколских програм у целодневном, једанаесточасовном боравку (за децу од пет и по до шест и по година) и скраћени боравак – трочасовни боравак за децу узраста од три и по до пет и по година. Налази се у Пазару, изолован од прометних улица и добро повезан са другим деловима града. У непосредној близини су вртићи ”Бамби” и ”Змај”, ОШ ”Вук Караџић”, Дом културе, Галерија, Народно позориште, Пошта, Момчилов град, градски парк, излетише Барје.

 

Ово је централни боравак у оквиру кога се налази Управа, архив, као и централна кухиња.

 

Вртић ”Невен” има привилегију да се налази на десној обали реке Нишаве, изолован од прометних улица и тик уз Кеј. Изграђен је 1979. године. Површина објекта је 747.55 метара квадратних, површина дворишта је 1030 метара квадратних. У склопу вртића налази се и сала за физичко васпитање. У непосредној близини су Спортска хала ”Кеј”, отворени терени за фудбал, кошарку и одбојку, стаза за ролере, Затворени базен, ОШ ”8. септембар”…

У вртићу се организује једанаесточасовни боравак за децу узраста од шест месеци до шест и по година, четворочасовни припремни предшколски програм за децу узраста од пет и по до шест и по година и трочасовни скраћени боравак за децу од три и по до пет и по година.

Ове године вртић обухвата по једну јаслену, млађу и средњу групу, две старије групе, три групе припремног предшколског боравка и две групе скраћеног боравка.

 

7Mar2021

Нова програмска концепција  Основа програма предшколског васпитања и образовања, „Године узлета“, у ПУ „Чика Јова Змај“, примењује се од 1. септембра 2019. године. Основе програма су основа за израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу установе, односно васпитне групе, као и развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању.

Овом концепцијом се афирмише вера у капацитет деце да активно учествују у свом учењу и развоју; значај игре; значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој. Наглашен је значај улоге и повезивања предшколског васпитања и образовања са локалном заједницом и породицом у пракси. Програм се заснива на цикличном процесу учења, преиспитивања властитих полазишта и уверења и мењања сопствене праксе.

     Дете је јединствено и целовито биће, компетентно и богато потенцијалима, активни је учесник заједнице вршњака и одраслих, посвећено учењу, радознало и истрајно, отворено и креативно у игри. У разумевању детета акценат се помера са питања индивидуалног развоја на питање друштвено-културне конструкције детињства и питање положаја детета као социјалног актера у датом контексту.  Дете се сагледава кроз богатство потенцијала, као компетентни учесник у сопственом учењу и живљењу, уз истицање значаја проактивизма и партиципације детета и сарадње у развијању заједничке праксе деце и одраслих.

  У предшколском периоду има највише отворених могућности, енергије, истрајности и ентузијазма, могућности за овладавање и развијање сложених капацитета од којих ће зависити будуће могућности детета, његова личност и успешност функционисања.

     Игра је доминантна пракса детета кроз коју гради односе, кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе; форма испољавања најзначајнијег стваралачког потенцијала људског бића.

   Вртић је простор реалног васпитно-образовног програма; место заједничког живљења кроз заједничко учешће; простор демократске и инклузивне праксе; као и простор рефлексивне праксе.

  Васпитно-образовне вредности и функција образовања огледају се у обезбеђивању самоактуелизације појединца и остваривања континуитета људске културе и друштвеног прогреса. Природа образовања темељи се на четири „стуба“: учења да се зна, учења да се буде, учења да се уме и учења да се живи заједно. Вредности и функције васпитања и образовања остварују се кроз целовито сагледавање васпитања и образовања; усмереност на дугорочне циљеве а не на краткорочне исходе и постигнућа; интегрисан приступ учењу и развоју; континуитет у образовању, и вредновање у функцији грађења квалитета програма усмереношћу на структурне и процесне димензије програма.

7Mar2021

Органи управљања

 

Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника – по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Педагошки колегијум чине: председник васпитно-образовног већа, директор ПУ, стручни сарадници, председници стручних актива и координатори стручних тимова.

Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадници и сарадници. Радом већа координира директор Установе.

 

                                                                               Стручни активи

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници стручних сарадника, васпитача, и медицинских сестара, локалне самоуправе и Савета родитеља. Стручни актив за развојно планирање ради према свом плану и програму са основним циљем да се прати и евалуира реализација постављених развојних задатака и циљева на унапређењу квалитета установе. Бави се развијањем мисије и визије које покрећу развој установе, првенствено стављајући акценат на приоритете постављене Развојним планом.

Актив за развој припремног предшколског програма чине представници васпитача и стручних сарадника. На основу разматрања општих основа и основа за развој Припремног Предшколског Програма, актив се бави разматрањем општих циљева и задатака васпитања и образовања, планирањем активности реализације Припремног Предшколског Програма васпитача, сарадњом са стручним органима установе и локалне заједнице.

Стручни актив за развој предшколског програма формиран је у складу са новим основама програма. Актив има осам чланова, представника стручне службе и васпитача.

Стручни актив медицинских сестара-васпитача чине све медицинске сестре-васпитачи у установи. Циљ актива је професионално напредовање и стално стручно усавршавање медицинских сестара-васпитача.

                                                      

                                                                                    Тимови

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине директор као координатор тима, стручни сарадници, представници васпитача, Савета родитеља и локалне самоуправе. Тим изађује План за унапређење квалитета рада установе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада.

Тим за израду пројеката је формиран јануара 2019.године. У току свог рада Тим је реализовао много пројеката, припрема и ради на новим пројектима  којима ће поспешити услове за рад и боравак деце.

Тим за самовредновање је први пут формиран децембра 2009.године, те се може раћи да је то година почетка спровођења процеса самовредновања у нашој Установи. Самовредновање квалитета рада установе је процена коју спроводи установа на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе, прописаних Правилником. То је континуирани процес који се спроводи систематски и транспарентно унутар установе.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањапланира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима. Стални састав тима чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, а повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда васпитача, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Стручни тим за инклузивно образовање чине стручни сарадници, васпитачи и педагошки асистент. Програм инклузивног образовања у нашој Установи има за циљ да дугорочно унапреди рад са децом тако што негује приступ орјентисаности на дете, прихватање различитости и право све деце да се развијају, уче и напредују. Тим тежи изградњи, не само толеранције, већ и стварног уважавања индивидуалних, друштвених, културно-специфичних и других разлика.

Тим за сарадњу са друштвеном средином и јавну и културну делатност     Задатак тима је да планира сарадњу са средином и јавном и културном делатношћу, планира и организује облике сарадње, води документацију о сарадњи са средином, израђује инструменте и самовреднује. Сарадња са друштвеном средином се реализује на три нивоа: на нивоу Установе, на нивоу објеката и на нивоу васпитних група.

Тим за сарадњу са породицом формиран је на Педагошком колегијуму, као посебан тим, који спроводи различите облике сарадње са породицом; до тада је био део Тима за развојно планирање. Носиоци реализације свих облика сарадње са породицом су директор, васпитачи и стручни сарадници.

Стручни тим за превентивну здравствену заштиту и исхрану

Основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у прешколској установи је подршка развијању здравих стилова живота код деце, здравствено-васпитни рад са родитељима у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце.

Тим Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији

Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији (Иницијатива) реализовали су ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Образовно културна заједница Рома „Романипен“, уз подршку Програма за рани развој Фондације за отворено друштво, Лондон и Фондације за отворено друштво, Србија. У нашој ПУ програм се реализовао у периоду од марта 2016. до децембра 2018. године.

 

 

 

 

 

7Mar2021

Предшколска установа „Чика Јова Змај“, реализује предшколски програм у шест вртића у граду Пироту, у пиротским селима и у болничкој групи.

Облици рада:

  • целодневни боравак, једанаесточасовни програм (за децу од 6 месеци до 5,5 година);
  • целодневни боравак, припремни предшколски програм у једнаесточасовном боравку (за децу од 5,5 до 6,5 година);
  • полудневни, четворочасовни припремни предшколски програм (за децу од 5,5 до 6,5 година);
  • скраћени боравак, трочасовни програм (за децу узраста од 3,5 до 5,5 година);
  • рад у болничкој групи (за децу узраста од 3 до 10 година).

 

Специфичности Установе:

        Скраћени боравак је облик рада по коме је наша Установа специфична и препознатљива. Већ дужи низ година, скраћени боравак који ради у поподневним сатима, пружа могућност за већи обухват деце од 3,5 до 5,5 година. Последњих година скраћени боравак је посебно значајан због своје доступности за децу из осетљивих друштвених група.

Програм рада у болничкој групи је специфичан облик рада чији је основни циљ пружање подршке и игра у оквиру датих услова и могућности. Посебан акценат је на сензибилности васпитача за потребе деце и породице у болничким условима. Тиме је деци олакшано прихватање болничке средине и болести, суочавање са ограничењима, а омогућено им је да кроз игру искажу своје расположење и емоције.

Патронажни васпитач реализује ППП са децом у селима у којима нема услова за формирање васпитне групе. Оваквом организацијом рада обезбеђује се потпуни обухват деце у години пред полазак у школу, доприноси целовитом развоју деце из руралних средина и припрема деце за транзиционе и комплексније периоде живота.