03/05/2015

Контакт

Назив – Предшколска установа “Чика Јова Змај”
Место – Пирот
Адреса – Војводе Степе бр.15
Општина, Округ  – Пирот,Пиротски
Оснивач – Општина Пирот
Шифра делатности – 8891 делатност дневне бриге о деци
Година оснивања – 1926. година
Матични број – 07131607
Бр.ПИБ-а – 100386246
Број рачуна – 840-22661-45
Телефон/факс – 010-215-000-5
E — mail – lanepi@mts.rs
В.Д. директор – Оливера Вуковојац