03/05/2015

О нама

Делатност Установе

Основна делатност Установе су васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена заштита. Пратеће делатности су: исхрана, дневни одмор и спавање, корективни рад са децом која имају сметње у развоју, као и социјална заштита одређених категорија деце.

Делатност Установе се одвија према Општим основама предшколског програма које доноси Национални просветни савет. Да би рад са децом био прилагођен условима у којима наша Установа делује доносимо сопствени предшколски програм полазећи од Општих основа предшколског програма.

Опште основе предшколског програма подељене су на три међусобно повезане целине: Основе програма неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до три године, Основе програма васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и Припремни предшколски програм.

deca04

Циљеви Програма

 • Обезбеђивање безбедне и подстицајне средине;
 • Праћење и уважавање развојних потреба, могућности и интересовања деце;
 • Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 • Актуелизација рада тимова на нивоу Установе и боља организација;
 • Осмишљеније и организованије стручно усавршавање васпитно-образовног кадра у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и стручних сарадника;
 • Превенирање могућег злостављања и занемаривања деце и адекватно реаговање на уочавање истог.
 • Неговање индивидуализованог приступа у раду;
 • Тимски рад и партнерски однос на свим релацијама.
 • Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности и изградња сопственог система вредности који се темељи на различитости;

 

Један од задатака Установе је да помогне деци која први пут долазе да превазиђу тешкоће које проузрокује излазак из породичне средине и успоставе одговарајући социо-емоционални однос са вршњацима и одраслим особама. Посебну пажњу ћемо посветити периоду прилагођавања и применити одговарајуће адаптационе мере:

 • сусрет са родитељима новоуписане деце на целодневном боравку крајем јуна и упознавање родитеља са стручним материјалом који је припремила педагошко психолошка служба у Информатору за родитеље; програмом постепене адаптације, распоредом дневних активности у вртићу и процедурама…;
 • попуњавање упитника о детету;
 • претходно упознавање са дететом – заједничка игра у дворишту вртића;
 • стварање позитивне атмосфере код доласка и пријема детета – адекватно уређење простора, избор музике, играчака…;
 • флексибилност у пријему и постепено продужавање боравка у колективу.

Планирање васпитно-образовног рада је условљено бројним факторима а пре свега функцијом, структуром и организацијом вртића, расположивим ресурсима и сл. Сваки вртић се опредељује за модел рада у зависности од искуства и вредносних орјентација васпитача, њихових и преференција родитеља, просторних и других могућности вртића (опремљеност играчкама и дидактичким средствима), броја васпитних група, броја деце и модела организовања (целодневни, полудневни или комбиновани програми који се организују у вртићу).

 

Облици рада

            У оквиру своје делатности Установа планира следеће облике обухвата деце:

 • целодневни боравак деце узраста од 6 месеци до 6,5 година
 • припремни предшколски програм за децу узраста од 5,5 до 6,5 година у граду и сеоским насељима
 • скраћени боравак деце узраста од  3 до 5,5 година у граду
 • болничка група деце узраста од 3 до 10 година

 

Објекти

            Предшколски програм реализује се у шест објеката у граду:

 

 • “Лане” (целодневни, припремни и скраћени)
 • “Црвенкапа” (целодневни, припремни и скраћени)
 • “Невен” (целодневни, припремни)
 • “Првомајски цвет” (целодневни, припремни)
 • “Змај” (припремни предшколски програм)
 • “Бамби” (целодневни боравак)

 

Вртић и његово окружење

Основне карактеристике средине у којој се Установа налази:

Предшколска установа је упућена на природно и друштвено окружење у коме се налази. Ради интеграције деце у локалну заједницу и живот који их окружује, Предшколска установа је као отворени систем образовања и сама центар локалне заједнице. То значи да у њу долазе не само деца и родитељи, већ и други представници локалне заједнице, као што је и њена активност присутна на општој сцени.

Објекти Установе се налазе у различитим деловима града и различитом природном и друштвеном окружењу што значајно утиче на креирање и остваривање предшколског програма.

Актери са којима  наша Установа сарађује условљени су типом окружења, али најчешће се обраћамо: родитељима, основним школама, центрима локалне заједнице, Високој струковној школи за образовање васпитача, релевантним министарствима, домовима здравља, установама културе, рекреативним центрима, оближњим занатским центрима, осталим друштвеним институцијама који се налазе у окружењу (музеј, позориште, школа, амбуланта, општина…). Отвореност наше установе подразумева боравак других људи и деце у предшколском окружењу. То су: родитељи, волонтери, студенти, људи различитих професија…

Активност наше Установе постаје средство за повезивање више сектора који утичу на добробит деце: друштвене организације, пословни центри, финансијери и донатори, медији, стручна друштва, школе, здравствене установе, релегијске организације…

 

Вртић “Лане”

Налази се у улици Војводе Степе број 15. Наменски је грађен и има површину 1347м², а двориште 3271м².

 

Вртић “Бамби”

Налази се у улици Вука Пантелића број 8. Наменски је грађен, има површину од 400м² и површину дворишта 190м².

vrtic-bambi

Вртић “Змај”

Налази се у улици Ћирила и Методија број 12. Ненаменски је грађен, а зграда је наменски преуређена за припремни предшколски програм 1961. године. Површина објекта је 206 м², а дворишт 120м².

 

Вртић “Невен”

Налази се у улици Јована Скерлића број 21. Наменски је грађен за узраст деце припремног предшколског програма, а пренамењен је 1997. године за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта је 747,55 м², а површина дворишта 1030м².

 

Вртић “Првомајски цвет”

 

Налази се у улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак свих узраста, а пренамењен за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта 1783 м², са пространим двориштем.

Крајем 2019. године почело се са реконструкцијом и доградњом овог вртића за шта су преко 18 милиона динара обезбеђена из помоћи надлежног министарства и уз подршку Града Пирота.

 

 

Вртић “Црвенкапа”

Налази се у улици Николе Пашића рој 82. Наменски је грађен, површина објекта 382м², површина дворишта 497м².

vrtic-crvenkapa