Category "Тим за зашт. од дискриминације насиља злостављања и занемаривања"

5Jun2023
20230605_174321
1Apr2021

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

            У  ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“  ПИРОТ

 

Пирот 2020.

 

На основу члана   119. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број  88/2017, 27/2018, 10/2019  и  6/2020) и члана 61. Статута  ПУ  „ Чика Јова Змај “Пирот ( 02-854/1  од 02.04.2018.год. ),  Управни  одбор,  Предшколска  установа  „Чика Јова Змај“,  Пирот  , доноси :

ПРАВИЛА   ПОНАШАЊА

 У   ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПИРОТ

 

Члан 1.

Овим правилима уређује се понашање у ПУ „Чика Јова Змај“,  Пирот (у даљем тексту: Установа)   односи   запослених ;  запослених  према  деци , родитељима  и  другим  законским  заступницима  деце  и  трећим  лицима и међусобни  односи  родитеља  и  других  законских  заступника  деце   као  и  трећих  лица .

 

 

Члан 2.

Поштовањем  и  применом  ових  правила   обезбеђује  се  несметан  рад, безбедност  деце  и  одраслих , имовине  Установе, општа  и  радна  дисциплина, чиме  се  доприноси  квалитетнијем  васпитно  образовном  раду, угледу  Установе  и  стварају  основе  за  боље   услове  рада.

Установа , као  јавна   васпитно  образовна установа  ,има  правила  понашања   која обавезују  све, како запослене  тако  и  трећа  лица   на  лично  понашање ,  опхођење   и  облачење.

У  случају  непоштовања  правила  понашања  у  Установи  примењују  се  одредбе  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  које  се  односе  на  дисциплинску  одговорност  запослених  као  и  друга законска  и  подзаконска  акта  у  зависности  од  повреде  истих.

 

Члан 3.

Правила  понашања   упућују  и  помажу  свима   кaко  да  своје  понашање  прилагоде  у  складу  са професионалним , моралним  и  опште  прихваћеним  вредностима. Правилима  понашања  дају  се  опште  и обавезујуће    смернице  за   понашање  у  пословном  окружењу.

Правила  понашања , стандардизовањем  пословног  понашања   свих  у  пословном  окружењу  је одређивање  норми  пословне  културе, а  применом  норми  доприноси  се   пословности, угледу  и  успеху  Установе.

 

 

  • 1  –

Пословно  понашање  представља  личну  и  професионалну  обавезу  свих.

У Установи се негују односи међусобног разумевања , уважавања   и  поштовања личности , толеранције  и  избегавања  сукоба . Сви имају обавезу да својим понашањем и  радом   доприносе   развијању позитивне атмосфере у Установи.

 

 

 

Члан 4.

У Установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етичке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својства, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

 

Члан 5.

Лични подаци   прикупљају се, обрађују, чувају  и  користе  искључиво  за потребе  и  у  сврхе  за  које  се  прикупљају , у складу са посебним законом  уз  поштовање  начела  прописаних    законом  којим  се уређује   заштита   података  о  личности.

Забрањена је употреба података о личности , ван намене за коју се прикупљају.

За  потребе  научноистраживачког  рада  и  приликом  израде  статистичких анализа лични  подаци користе   се  и објављују  на   начин  којим се обезбеђује  заштита  података  о  личности.

 

Члан 6.

 

Информације  о  корисницима  услуга   и  трећим  лицима  , као  и  међусобним  односима  пословна  су  и  професионална  тајна.

Информације  до  којих  се  долази  у  раду  и  које  су  службено  доступне  не  могу  се  користити  у  приватне  сврхе  нити  да  би  се  стекле  личне  погодности  или   погодности  за  друга  лица.

Информације  које  се  односе  на  обављање  посла, о  корисницима  услуга, активностима  и  плановима  Установе  забрањено  је  износити  и  о  њима  расправљати  ван  Установе , а  корисницима  и трећим  лицима  није  дозвољено  давати  информације  за  које  лице  није  овлашћено   и  које  не  спадају  у  његов  делокруг   посла  и  одговорности.

У  комуникацији  са  корисницима  услуга  и  трећим  лицима  користе  се  службени  канали  комуникације ( телефон  ,  e-mail Установе ) .  За  пословна  писма  користе  се  пословни  обрасци . Обавештења  за  кориснике  услуга  и  трећа  лица  морају  бити  у  штампаној  форми.

 

 

  • 2  –

 

 

Члан 7.

 

Запослени, родитељи  и  други  законски  заступници  деце  као  и  трећа  лица дужни су да се понашају пре  свега на  начин  и у складу са Правилником о мерама за спровођење  заштите и безбедности деце, за време остваривања васпитно-образовног рада и других активности које организује Установа, као и да   се старају о спровођењу тих мера.

 

Члан 8.

У  свом  раду  запослени  са  свима  успостављају    односе  засноване  на  уважавању, разумевању   и  поштовању, толеранцији  и  сарадњи  и  избегавању  сукоба.

Непримерено  понашање   у  пословном  окружењу  , свађе, вређања,  игнорисање , нетрпељивост  , није  дозвољено.

Запослени    стварају  позитивну  климу  у  којој   долазе  до  изражаја  различите  идеје  и   вредности при  чему  се  подржавају  само  оне  идеје  које  отварају   перспективу  Установе  као  целине.

Све  спорне  ситуације  које  настану  приликом  обављања  посла  решавају  се  уз  учешће  непосредног руководиоца, никако  међусобно , са  корисницима  услуга  или  трећим  лицима.

 

Члан 9.

Запослени  се  у  контакту  са  корисницима  и  трећим  лицима   понашају  професионално  уз  дистанцу  и  поштовање   и  обраћају  се  са  „  Ви“.

 

 

Члан 10.

Редовност  на  послу  једно  је  од  основних  обележја  професионалности  сваког  запосленог, одсуство  са  посла  тражи  се  унапред.

Поштује  се  распоред  радног  времена  у  складу  са  потребама  Установе.

Запослени  поштују   своје  радно  време, не  касне  на  посао.

Присуство  радним  састанцима , седницама  органа   управљања  и  стручних  органа  у  које  су  запослени  делегирани  или  припадају  по  природи  струке  и  посла  је  обавеза . Запослени   преносе ставове  , мишљења  и предлоге  других  запослених  и  обавештавају  оне  које  представљају  о  донетим закључцима .

Од  запослених се  очекује  да  уколико   осећају   потребу  да  говоре   о раду других

у   Установи  или  уопште  о раду   из  било  ког  сегмента  или  делокруга  рада, потребно  је да  то  чине  на  званичном  месту, Управни одбор, синдикални састанци, васпитно образовно веће  и  аргументовано .

 

  • 3  –

Члан  11.

Запослени  чувају  имовину  установе, опрему,  средства  за  рад , пажљиво  рукују и  редовно одржавају.

Електронски  облици  имовине  и  права ( информације, документација, софтвери и  сл. )  користе  се  искључиво  у  корист  Установе.

Није  дозвољено  неовлашћено  умножавање, слање  електронском  поштом информација  и  докумената  као  и  изношење  докумената  из  простора  Установе.

Оштећење, губитак, несавесно  понашање  или  било  које  друго  понашање  које  има  за  последицу  смањење  вредности , оштећење  и  уништење  имовине  се  мора  надокнадити  у  пуном  износу   у  складу  са  законским  прописима  и  Правилником  о  дисциплинској  и  материјалној  одговорности  запослених  у  ПУ“Чика Јова Змај“ Пирот.

 

Члан  12.

Приватне  посете  у  радном  простору  се  примају  само  ако  је  то  неопходно, и  дозвољено  је  само у  термину   предвиђеном  за  паузу  запосленог.

Посете  у  оквиру  синдикалних  продаја, долазак  екстерних  сервисера, надлежних  служби   одржавања  најављује  се  благовремено  руководиоцу  објекта  и  могуће  су  само  уз  одобрење  руководиоца  објекта .

 

Члан 13.

Узимање  хране  у  пословним  просторијама  не  спада  у  добре  пословне  манире.

На  радном  месту  у  присуству  странака   не  узима  се  храна  и  пиће, на  радним  столовима  не налази  се  храна, пиће , чаше.

На  радном  месту  се  не  чита  штампа  и  друга  литература  која  нје  везана  за  обављање  посла.

На  радном  месту  се  обављају  службени  разговори, а  изузетно  приватни.

Употребу  мобилног  телефона   за  разговоре  који  нису   службеног  карактера  свести  на  најмању могућу  меру , само  у  хитним  случајевима.

Употреба  мобилног  телефона  за  време  непосредног  рада  са  децом  није  дозвољена.

По  завршетку  радног  времена   радни  простор  се  спрема и  уређује  за  несметано  обављање  хигијене  простора.

 

Члан  14.

Гардероба  запослених  мора  бити  примерена  и  пословна  на  начин  да  изглед  запосленог  учини  складним  и  професионалним, у складу  са  захтевом  радног  места и  јавне  васпитно  образовне  Установе у  којој  се  ради.

 

  • 4  –

 

У  Установу  се  не  долази  у  кратким  сукњама ; шортсу ;  бермудама изнад  колена ; прозирној  и преуској  одећи ; мајицама   са  брателама, без  рукава , са  дубоким  деколтеом , које  не  покривају  стомак  и  леђа ;  хеланкама  уколико  нису  покривене  дужом  туником ; нечистој и  неуредној одећи ;  неприкладној обући  , папучама  ;одећи  са политичким  и  навијачким  обележјима ;  одећи  са  увредљивим  натписима или  сликама ;  неуредне  косе .

Радну  униформу  носе   медицинске  сестре васпитачи , васпитачи , сарадници, запослени  на  припреми  и сервирању   хране , сви  запослени  на  техничким  и  помоћним  пословима .

Радна  униформа  и  заштитна  одећа  и  обућа  не  користе  се  ван  радног  времена  и  ван  радних  просторија. На  посао се  не   долази  и  са  посла  одлази  у  радној  униформи  и  заштитној  одећи  и  обући.

 

Члан  15.

Административна  служба   Установе  ради  са  странкама   сваког  дана    у  времену  од  12:00  сати   до   13:00  сати.

 

 

Члан  16.

Васпитно  особље ( стручни  сарадници  , васпитачи , медицинске  сестре  васпитачи ) сарадници  су  оспособљени  и  компетентни  за  обављање   посла    што  подразумева :

-професионализам  утемељен  на  стручном  знању  и  перманентном  образовању ;

-тимски  рад  без  обзира  на  различитости , јачање  међусобног  поверења ;

-добру  комуникацију  и  интеракцију   са  децом , корисницима  услуга  , запосленима  и   трећим  лицима ;

-перманентну   евалуацију  знања, праксе  и  њиховог  унапређивања ;

-поштовање  корисника   услуга (  родитеља  и  других  законских  заступника   )  као  примарног  фактора  у  развоју  и  васпитању  деце ;

-поштовање  потреба  деце  и  породице  о  дужини  боравка  детета  у  Установи.

 

Члан   17.

Корисници  услуга  (  родитељи  и  други  законски  заступници  деце  ) :

-достављају  податке  о  детету  и  свакој  промени  од  значаја  за  дете  обавештавају   васпитача и   стручне  службе  Установе ;

-комуникација  која  се  тиче  неге, васпитања  и  потреба  детета  се  обавља  искључиво  између васпитног  особља  и  корисника  услуга  Установе ;

-информације  о  детету  се  добијају   у  индивидуалном  разговору  са  васпитачем , стручним  сарадником  у  време  и  на  месту  у  Установи    које  омогућава  такав  разговор  према  претходном  договору ;

-храну и  пиће  не  доносе  са  собом  за  време  боравка  деце  у  Установи  ;

 

–  5  –

-поштују  дневни  распоред  активности  и  време  доласка  деце ;

-по  довођењу  и  одвођењу  детета   одлазе  из  објекта  и  дворишта  Установе  без  непотребног  задржавања ;

-поштују  утврђене  поступке  при  адаптацији  деце  ;

-не  иницирају  конфликте и  не  решавају  евентуалне  конфликте  самоиницијативно  и  на  непримерен  начин  ;

-долазе  пристојно  обучени, поштујући  кодекс  облачења  запослених ;

-не  улазе  у  просторије  у  које  је  улаз  забрањен   неовлашћеним  лицима  а у  просторије  за  васпитно образовни  рад  искључиво  за  време  унапред  договорених  термина  ( дани  за  родитеље, отворена  врата, радионице, прославе  ,приредбе , стручна  предавања  за  родитеље )  а   за  време  одвијања  васпитно  образовног  рад  искључиво  у  обући  која  је  предвиђена  за  боравак  у  радној  соби ;

-остављају  дечија  колица  и  другу  опрему  у  простору  који  је  за  то  предвђен ;

-вредне    ствари  не  доносе  и  остављају  јер  Установа  не  гарантује  за  безбедност  остављених  ствари  и   не  сноси  одговорност  за  губитак  и  нестанак  ствари ;

-међусобни  односи  са  запосленима  и  трећим  лицима   заснивају  се  на  узајамном  попштовању, уважавању, разумевању  и  сарадњи  ;

-све  примедбе   на  рад   запослених  или  на  пружену  услугу  корисник  услуге  или  треће  лице  решава  усменим  путем  у  разговору  са   запосленим, руководиоцем  објекта или  директором, односно  подношењем  поднеска  административној  служби  Установе или  Тиму  за  заштиту  од  дискриминације, насиља, злостављања  и  занемаривања.

-прате  дешавања  и  информације  на  огласним  таблама, информативним  паноима , званичној  интернет  страни  Установе ;

-поштују  сва  правила  Установе.

 

Члан  18.

Осмишљеност  амбијента  Установе  подразумева  :

-да  је  прилаз  објекту  уређен  са   истакнутим  називом   објекта,   другим  потребним  подацима  и  службама  које  су  у  саставу  објекта ;

-да  су  радни  простори  безбедни, осветљени , уредни  и  свакодневно  одржавани  као  и  дворишни простор  објеката  ;

-да  је   уређење  радног  простора  у  складу  са  његовом  наменом ;

-да  је  неопходна  одговорност  свих  према  радном  простору  , опреми  и  средствима  за   рад .

-да  се  возила  не  паркирају  испред  улазне  капије  објеката  и   неовлашћено  не  улазе  у  дворишта објеката ;

-да   су   сви  улази  у  дворишта  и  зграде  објеката     затворени .

 

Члан  19.

Развијањем  васпитних  принципа  позитивним  примером  утичемо    на  то  да  сви

стекну   основе  културног  понашања.

  • 6  –

 

Нека  правила  лепог  понашања :

 

 

 

-Кад  нешто  тражиш,  обавезно  употреби  реч   „МОЛИМ „

 

-Кад  добијеш  то  што  си  тражио, обавезно  се  захвали  речју  „  ХВАЛА „

 

-Никад  не  упадај  у  реч  другима ,  осим  у  случају  кад  је  реч  о  нечем  хитном.

 

-Уколико    нешто  хитно  желиш  да  саопштиш  особама  које  разговарају,  прво  изговори  реч  „извините „,  па  тек  онда  реци  оно  због  чега  их  прекидаш .

 

-Ако  те  неко  упита  како  си, учтиво  одговори,  и  обавезно  узврати  истим  питањем .

 

-Затворена  врата  не  отварај  пре  него  што  покуцаш  на  њих, Када  покуцаш , прво  сачекај  да ти  се  одговори  , па  тек  онда  улази .

 

-Када  некога  зовеш  телефоном, прво  се  представи  , па  тек  онда  тражи  особу  с  којом  желиш да  разговараш .

 

-Ако  случајно  налетиш  на  некога, обавезно  изговори  реч  „ ОПРОСТИТЕ „.

 

-Уколико  ти  неко  помогне  у  нечему, обавезно  му  се  захвали .

 

Говори  одмереним  тоном    и  не  довикуј  се  на  јавном  месту .

 

-Ако  ти  се  нешто  не  допада,  задржи  то  за  себе .

 

Члан  20.

За  спровођење  ових  правила  одговорани   су  руководиоци   објеката  и директор .

 

 

Члан  21.

Ова  правила  ступају  на  снагу по  усвајању  , осмог  дана   од  дана  објављивања  на  огласној  табли  Установе.

 

 

Управни одбор, председник