Posts Tagged "pirot"

18Sep2023

У оквиру активности јачања капацитета подршке просветним саветницима из Школских управа, које спроводи УНИЦЕФ као имплементациони партнер, 07.09.2023. кластер центар „Лане“ је презентовао рад по сценарију модела ЗУМ.

[…]

9Dec2021

 Пирот је 09.12.2021. године посетио новогодишњи караван Фондације “Новак Ђоковић”, на челу са директорком Јеленом Ђоковић. На градском тргу представници Фондације, су деци ПУ “Чика Јова Змај” поделили 20-ак персоналозованих пакетића. […]

2Dec2021
PU “Čika Jova Zmaj” je jedna od jedanaest vrtića u Republici Srbiji koja od 2019. godine radi na implementaciji Osnova programa “Godine uzleta”. Vrtić Lane je, kao Jezgro promena, a zatim Centar zajedničkog učenja modelovanjem (ZUM centar) i jedan od pet Klaster centara u Srbiji, intenzivno radio na unapređivanju prostora vrtića kao inspirativne sredine za razvoj dece, a u odnosu na kriterijume iz novih Osnova programa.

[…]

12Oct2021

У оквиру обележавања Дечје недеље организована је посета представника Удружеља за помоћ МНРЛ  и Музичке школе ”Др Драгутинг Гостушки” малишанима из вртића ”Еко Невен” и дружење са децом ППП узраста  и старије групе вртића. Овом приликом размењени су пригодни поклони ”Друг другу” и организован је ”Плес другарства”. […]

9Oct2021

Дечја недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих друштвених актера, са циљем континуираног побољшања положаја детета. Она је прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији. И ова дечја недеља је била прилика да деца остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала. Стога је ове године Дечја недеља обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме “Дете”, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића : ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ. […]

5Jun2021

На ЕКО конкурсу Регионалне депоније Пирот, приређеном поводом Светског дана заштите животне средине – 5. јуна, под називом ”Рециклирам, природу бирам”,  Еко патрола вртића ”Бамби” – ”Звончићи” освојила је престижну другу награду. […]

1Apr2021

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

            У  ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“  ПИРОТ

 

Пирот 2020.

 

На основу члана   119. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број  88/2017, 27/2018, 10/2019  и  6/2020) и члана 61. Статута  ПУ  „ Чика Јова Змај “Пирот ( 02-854/1  од 02.04.2018.год. ),  Управни  одбор,  Предшколска  установа  „Чика Јова Змај“,  Пирот  , доноси :

ПРАВИЛА   ПОНАШАЊА

 У   ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПИРОТ

 

Члан 1.

Овим правилима уређује се понашање у ПУ „Чика Јова Змај“,  Пирот (у даљем тексту: Установа)   односи   запослених ;  запослених  према  деци , родитељима  и  другим  законским  заступницима  деце  и  трећим  лицима и међусобни  односи  родитеља  и  других  законских  заступника  деце   као  и  трећих  лица .

 

 

Члан 2.

Поштовањем  и  применом  ових  правила   обезбеђује  се  несметан  рад, безбедност  деце  и  одраслих , имовине  Установе, општа  и  радна  дисциплина, чиме  се  доприноси  квалитетнијем  васпитно  образовном  раду, угледу  Установе  и  стварају  основе  за  боље   услове  рада.

Установа , као  јавна   васпитно  образовна установа  ,има  правила  понашања   која обавезују  све, како запослене  тако  и  трећа  лица   на  лично  понашање ,  опхођење   и  облачење.

У  случају  непоштовања  правила  понашања  у  Установи  примењују  се  одредбе  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  које  се  односе  на  дисциплинску  одговорност  запослених  као  и  друга законска  и  подзаконска  акта  у  зависности  од  повреде  истих.

 

Члан 3.

Правила  понашања   упућују  и  помажу  свима   кaко  да  своје  понашање  прилагоде  у  складу  са професионалним , моралним  и  опште  прихваћеним  вредностима. Правилима  понашања  дају  се  опште  и обавезујуће    смернице  за   понашање  у  пословном  окружењу.

Правила  понашања , стандардизовањем  пословног  понашања   свих  у  пословном  окружењу  је одређивање  норми  пословне  културе, а  применом  норми  доприноси  се   пословности, угледу  и  успеху  Установе.

 

 

  • 1  –

Пословно  понашање  представља  личну  и  професионалну  обавезу  свих.

У Установи се негују односи међусобног разумевања , уважавања   и  поштовања личности , толеранције  и  избегавања  сукоба . Сви имају обавезу да својим понашањем и  радом   доприносе   развијању позитивне атмосфере у Установи.

 

 

 

Члан 4.

У Установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етичке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својства, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

 

Члан 5.

Лични подаци   прикупљају се, обрађују, чувају  и  користе  искључиво  за потребе  и  у  сврхе  за  које  се  прикупљају , у складу са посебним законом  уз  поштовање  начела  прописаних    законом  којим  се уређује   заштита   података  о  личности.

Забрањена је употреба података о личности , ван намене за коју се прикупљају.

За  потребе  научноистраживачког  рада  и  приликом  израде  статистичких анализа лични  подаци користе   се  и објављују  на   начин  којим се обезбеђује  заштита  података  о  личности.

 

Члан 6.

 

Информације  о  корисницима  услуга   и  трећим  лицима  , као  и  међусобним  односима  пословна  су  и  професионална  тајна.

Информације  до  којих  се  долази  у  раду  и  које  су  службено  доступне  не  могу  се  користити  у  приватне  сврхе  нити  да  би  се  стекле  личне  погодности  или   погодности  за  друга  лица.

Информације  које  се  односе  на  обављање  посла, о  корисницима  услуга, активностима  и  плановима  Установе  забрањено  је  износити  и  о  њима  расправљати  ван  Установе , а  корисницима  и трећим  лицима  није  дозвољено  давати  информације  за  које  лице  није  овлашћено   и  које  не  спадају  у  његов  делокруг   посла  и  одговорности.

У  комуникацији  са  корисницима  услуга  и  трећим  лицима  користе  се  службени  канали  комуникације ( телефон  ,  e-mail Установе ) .  За  пословна  писма  користе  се  пословни  обрасци . Обавештења  за  кориснике  услуга  и  трећа  лица  морају  бити  у  штампаној  форми.

 

 

  • 2  –

 

 

Члан 7.

 

Запослени, родитељи  и  други  законски  заступници  деце  као  и  трећа  лица дужни су да се понашају пре  свега на  начин  и у складу са Правилником о мерама за спровођење  заштите и безбедности деце, за време остваривања васпитно-образовног рада и других активности које организује Установа, као и да   се старају о спровођењу тих мера.

 

Члан 8.

У  свом  раду  запослени  са  свима  успостављају    односе  засноване  на  уважавању, разумевању   и  поштовању, толеранцији  и  сарадњи  и  избегавању  сукоба.

Непримерено  понашање   у  пословном  окружењу  , свађе, вређања,  игнорисање , нетрпељивост  , није  дозвољено.

Запослени    стварају  позитивну  климу  у  којој   долазе  до  изражаја  различите  идеје  и   вредности при  чему  се  подржавају  само  оне  идеје  које  отварају   перспективу  Установе  као  целине.

Све  спорне  ситуације  које  настану  приликом  обављања  посла  решавају  се  уз  учешће  непосредног руководиоца, никако  међусобно , са  корисницима  услуга  или  трећим  лицима.

 

Члан 9.

Запослени  се  у  контакту  са  корисницима  и  трећим  лицима   понашају  професионално  уз  дистанцу  и  поштовање   и  обраћају  се  са  „  Ви“.

 

 

Члан 10.

Редовност  на  послу  једно  је  од  основних  обележја  професионалности  сваког  запосленог, одсуство  са  посла  тражи  се  унапред.

Поштује  се  распоред  радног  времена  у  складу  са  потребама  Установе.

Запослени  поштују   своје  радно  време, не  касне  на  посао.

Присуство  радним  састанцима , седницама  органа   управљања  и  стручних  органа  у  које  су  запослени  делегирани  или  припадају  по  природи  струке  и  посла  је  обавеза . Запослени   преносе ставове  , мишљења  и предлоге  других  запослених  и  обавештавају  оне  које  представљају  о  донетим закључцима .

Од  запослених се  очекује  да  уколико   осећају   потребу  да  говоре   о раду других

у   Установи  или  уопште  о раду   из  било  ког  сегмента  или  делокруга  рада, потребно  је да  то  чине  на  званичном  месту, Управни одбор, синдикални састанци, васпитно образовно веће  и  аргументовано .

 

  • 3  –

Члан  11.

Запослени  чувају  имовину  установе, опрему,  средства  за  рад , пажљиво  рукују и  редовно одржавају.

Електронски  облици  имовине  и  права ( информације, документација, софтвери и  сл. )  користе  се  искључиво  у  корист  Установе.

Није  дозвољено  неовлашћено  умножавање, слање  електронском  поштом информација  и  докумената  као  и  изношење  докумената  из  простора  Установе.

Оштећење, губитак, несавесно  понашање  или  било  које  друго  понашање  које  има  за  последицу  смањење  вредности , оштећење  и  уништење  имовине  се  мора  надокнадити  у  пуном  износу   у  складу  са  законским  прописима  и  Правилником  о  дисциплинској  и  материјалној  одговорности  запослених  у  ПУ“Чика Јова Змај“ Пирот.

 

Члан  12.

Приватне  посете  у  радном  простору  се  примају  само  ако  је  то  неопходно, и  дозвољено  је  само у  термину   предвиђеном  за  паузу  запосленог.

Посете  у  оквиру  синдикалних  продаја, долазак  екстерних  сервисера, надлежних  служби   одржавања  најављује  се  благовремено  руководиоцу  објекта  и  могуће  су  само  уз  одобрење  руководиоца  објекта .

 

Члан 13.

Узимање  хране  у  пословним  просторијама  не  спада  у  добре  пословне  манире.

На  радном  месту  у  присуству  странака   не  узима  се  храна  и  пиће, на  радним  столовима  не налази  се  храна, пиће , чаше.

На  радном  месту  се  не  чита  штампа  и  друга  литература  која  нје  везана  за  обављање  посла.

На  радном  месту  се  обављају  службени  разговори, а  изузетно  приватни.

Употребу  мобилног  телефона   за  разговоре  који  нису   службеног  карактера  свести  на  најмању могућу  меру , само  у  хитним  случајевима.

Употреба  мобилног  телефона  за  време  непосредног  рада  са  децом  није  дозвољена.

По  завршетку  радног  времена   радни  простор  се  спрема и  уређује  за  несметано  обављање  хигијене  простора.

 

Члан  14.

Гардероба  запослених  мора  бити  примерена  и  пословна  на  начин  да  изглед  запосленог  учини  складним  и  професионалним, у складу  са  захтевом  радног  места и  јавне  васпитно  образовне  Установе у  којој  се  ради.

 

  • 4  –

 

У  Установу  се  не  долази  у  кратким  сукњама ; шортсу ;  бермудама изнад  колена ; прозирној  и преуској  одећи ; мајицама   са  брателама, без  рукава , са  дубоким  деколтеом , које  не  покривају  стомак  и  леђа ;  хеланкама  уколико  нису  покривене  дужом  туником ; нечистој и  неуредној одећи ;  неприкладној обући  , папучама  ;одећи  са политичким  и  навијачким  обележјима ;  одећи  са  увредљивим  натписима или  сликама ;  неуредне  косе .

Радну  униформу  носе   медицинске  сестре васпитачи , васпитачи , сарадници, запослени  на  припреми  и сервирању   хране , сви  запослени  на  техничким  и  помоћним  пословима .

Радна  униформа  и  заштитна  одећа  и  обућа  не  користе  се  ван  радног  времена  и  ван  радних  просторија. На  посао се  не   долази  и  са  посла  одлази  у  радној  униформи  и  заштитној  одећи  и  обући.

 

Члан  15.

Административна  служба   Установе  ради  са  странкама   сваког  дана    у  времену  од  12:00  сати   до   13:00  сати.

 

 

Члан  16.

Васпитно  особље ( стручни  сарадници  , васпитачи , медицинске  сестре  васпитачи ) сарадници  су  оспособљени  и  компетентни  за  обављање   посла    што  подразумева :

-професионализам  утемељен  на  стручном  знању  и  перманентном  образовању ;

-тимски  рад  без  обзира  на  различитости , јачање  међусобног  поверења ;

-добру  комуникацију  и  интеракцију   са  децом , корисницима  услуга  , запосленима  и   трећим  лицима ;

-перманентну   евалуацију  знања, праксе  и  њиховог  унапређивања ;

-поштовање  корисника   услуга (  родитеља  и  других  законских  заступника   )  као  примарног  фактора  у  развоју  и  васпитању  деце ;

-поштовање  потреба  деце  и  породице  о  дужини  боравка  детета  у  Установи.

 

Члан   17.

Корисници  услуга  (  родитељи  и  други  законски  заступници  деце  ) :

-достављају  податке  о  детету  и  свакој  промени  од  значаја  за  дете  обавештавају   васпитача и   стручне  службе  Установе ;

-комуникација  која  се  тиче  неге, васпитања  и  потреба  детета  се  обавља  искључиво  између васпитног  особља  и  корисника  услуга  Установе ;

-информације  о  детету  се  добијају   у  индивидуалном  разговору  са  васпитачем , стручним  сарадником  у  време  и  на  месту  у  Установи    које  омогућава  такав  разговор  према  претходном  договору ;

-храну и  пиће  не  доносе  са  собом  за  време  боравка  деце  у  Установи  ;

 

–  5  –

-поштују  дневни  распоред  активности  и  време  доласка  деце ;

-по  довођењу  и  одвођењу  детета   одлазе  из  објекта  и  дворишта  Установе  без  непотребног  задржавања ;

-поштују  утврђене  поступке  при  адаптацији  деце  ;

-не  иницирају  конфликте и  не  решавају  евентуалне  конфликте  самоиницијативно  и  на  непримерен  начин  ;

-долазе  пристојно  обучени, поштујући  кодекс  облачења  запослених ;

-не  улазе  у  просторије  у  које  је  улаз  забрањен   неовлашћеним  лицима  а у  просторије  за  васпитно образовни  рад  искључиво  за  време  унапред  договорених  термина  ( дани  за  родитеље, отворена  врата, радионице, прославе  ,приредбе , стручна  предавања  за  родитеље )  а   за  време  одвијања  васпитно  образовног  рад  искључиво  у  обући  која  је  предвиђена  за  боравак  у  радној  соби ;

-остављају  дечија  колица  и  другу  опрему  у  простору  који  је  за  то  предвђен ;

-вредне    ствари  не  доносе  и  остављају  јер  Установа  не  гарантује  за  безбедност  остављених  ствари  и   не  сноси  одговорност  за  губитак  и  нестанак  ствари ;

-међусобни  односи  са  запосленима  и  трећим  лицима   заснивају  се  на  узајамном  попштовању, уважавању, разумевању  и  сарадњи  ;

-све  примедбе   на  рад   запослених  или  на  пружену  услугу  корисник  услуге  или  треће  лице  решава  усменим  путем  у  разговору  са   запосленим, руководиоцем  објекта или  директором, односно  подношењем  поднеска  административној  служби  Установе или  Тиму  за  заштиту  од  дискриминације, насиља, злостављања  и  занемаривања.

-прате  дешавања  и  информације  на  огласним  таблама, информативним  паноима , званичној  интернет  страни  Установе ;

-поштују  сва  правила  Установе.

 

Члан  18.

Осмишљеност  амбијента  Установе  подразумева  :

-да  је  прилаз  објекту  уређен  са   истакнутим  називом   објекта,   другим  потребним  подацима  и  службама  које  су  у  саставу  објекта ;

-да  су  радни  простори  безбедни, осветљени , уредни  и  свакодневно  одржавани  као  и  дворишни простор  објеката  ;

-да  је   уређење  радног  простора  у  складу  са  његовом  наменом ;

-да  је  неопходна  одговорност  свих  према  радном  простору  , опреми  и  средствима  за   рад .

-да  се  возила  не  паркирају  испред  улазне  капије  објеката  и   неовлашћено  не  улазе  у  дворишта објеката ;

-да   су   сви  улази  у  дворишта  и  зграде  објеката     затворени .

 

Члан  19.

Развијањем  васпитних  принципа  позитивним  примером  утичемо    на  то  да  сви

стекну   основе  културног  понашања.

  • 6  –

 

Нека  правила  лепог  понашања :

 

 

 

-Кад  нешто  тражиш,  обавезно  употреби  реч   „МОЛИМ „

 

-Кад  добијеш  то  што  си  тражио, обавезно  се  захвали  речју  „  ХВАЛА „

 

-Никад  не  упадај  у  реч  другима ,  осим  у  случају  кад  је  реч  о  нечем  хитном.

 

-Уколико    нешто  хитно  желиш  да  саопштиш  особама  које  разговарају,  прво  изговори  реч  „извините „,  па  тек  онда  реци  оно  због  чега  их  прекидаш .

 

-Ако  те  неко  упита  како  си, учтиво  одговори,  и  обавезно  узврати  истим  питањем .

 

-Затворена  врата  не  отварај  пре  него  што  покуцаш  на  њих, Када  покуцаш , прво  сачекај  да ти  се  одговори  , па  тек  онда  улази .

 

-Када  некога  зовеш  телефоном, прво  се  представи  , па  тек  онда  тражи  особу  с  којом  желиш да  разговараш .

 

-Ако  случајно  налетиш  на  некога, обавезно  изговори  реч  „ ОПРОСТИТЕ „.

 

-Уколико  ти  неко  помогне  у  нечему, обавезно  му  се  захвали .

 

Говори  одмереним  тоном    и  не  довикуј  се  на  јавном  месту .

 

-Ако  ти  се  нешто  не  допада,  задржи  то  за  себе .

 

Члан  20.

За  спровођење  ових  правила  одговорани   су  руководиоци   објеката  и директор .

 

 

Члан  21.

Ова  правила  ступају  на  снагу по  усвајању  , осмог  дана   од  дана  објављивања  на  огласној  табли  Установе.

 

 

Управни одбор, председник

25Mar2021

Поштовани,

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

За пријаву детета у вртић, електронским путем, потребно је да приступите порталу еУПРАВА на следећем линку: https://euprava.gov.rs/

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев електронским путем, Портал ће аутоматски доделити број захтеву (нпр. ЕГН123456). Предшколска установа ће поднетом захтеву доделити свој деловодни број под којим ће захтев завести у деловодну књигу. Подносилац захтева бира опцију на Порталу о начину обавештења о поднетој пријави, путем смс-а на број који назначи или на својој мejл адреси коју је користио код пријаве (Напомена: обавештење на мejл адреси може стићи у спам фолдеру-непожељне поруке).

Пријава електронским путем није могуће за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. потребно је да се достави додатна документација, електронским путем, на мejлу vrticpirot@gmail.com

За сва питања обратитите нам се на телефон 010/2150005, 062/8026301 или на мејл:  vrticpirot@gmail.com у периоду од 01.04.2021. до 15.04.2021. године.